Vergaderstukken ALV 12 april 2024

Vergaderstukken:

Agenda ALV 12 april 2024

Machtigingsformulier stemmen ALV 12 april 2024

Rooster aan- en aftreden bestuursleden

Voordracht bestuurslid Externe relaties

Notulen ALV 14 april 2023

Concept Jaarverslag 2023

Concept Jaarplan 2024

Balans 31 december 2023

Resultatenrekening  2023 en begroting 2024

Toelichting financiën 2023 en 2024

Verklaring Kascommissie financiën 2023

NB:
– Heeft u na het lezen van de stukken opmerkingen of inhoudelijke vragen aan het bestuur? Dan kunt u vóór 5 april een e-mail sturen naar info@vkig.nl.
– Bent u verhinderd? Dan kunt u zich voor de stemrondes laten machtigen door uw collega d.m.v. een machtigingsformulier. Maximaal 2 machtigingsformulieren per aanwezig lid.