Privacyverklaring VKIG

Privacyverklaring van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG)

De VKIG vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
In het kort komt onze Privacyverklaring, die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), erop neer dat we uw persoonsgegevens: 

  • alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze Privacyverklaring anders wordt aangegeven;
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop de VKIG met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een email sturen aan info@vkig.nl of gebruikmaken van de andere contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle VKIG-diensten alsmede de website van de VKIG.
De VKIG geldt daarbij als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG.
De VKIG is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van evt. andere sites en bronnen die op haar website worden genoemd.

Doelen gegevensverwerking
De VKIG verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan die worden beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel:

  1. de belangen te behartigen van klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg;
  2. u in dat verband te kunnen informeren over onze activiteiten* via onze website (zoals themabijeenkomsten, registratie en certificering, beroepsprofiel klachtenfunctionaris, modelklachtenregelingen etc.).

* Wanneer een bezoeker zich online aanmeldt voor een activiteit (zoals een themabijeenkomst) worden de volgende gegevens gevraagd:
Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam (niet verplicht), Land, Straatnaam en huisnummer, Postcode, Plaats, Telefoon, E-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor op de gegenereerde factuur. Ook is er de mogelijkheid om andere mensen op te geven. Daarvoor worden voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd (om het ‘ticket’ heen te sturen).

  1. u na uw aanmelding, onze Nieuwsflits te kunnen toesturen;
  2. ons ledenbestand up-to-date te houden, de factuur voor de jaarlijkse contributie te versturen en de voor leden geldende gratis diensten (zoals Juridische Vraagbaak) of kortingen te kunnen aanbieden;
  3. onze website te onderhouden;
  4. uw account op de website aan te kunnen maken. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: E-mailadres, Volledige naam, Woonplaats (niet verplicht), Netwerkregio (niet verplicht), LinkedIn profiel (niet verplicht), profielfoto ( niet verplicht).

Deze gegevens kunnen door andere ingelogde leden worden ingezien via het ledenoverzicht. Zo kunnen leden contact met elkaar opnemen en zien wie er in welke netwerkregio zit.
Een gebruiker heeft de optie om zijn profiel te verbergen, ook voor ingelogde VKIG leden.
Uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doelen.

Ontvangers
Alleen degenen binnen de VKIG voor wie het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn bijvoorbeeld het secretariaat van de VKIG, bestuur van de VKIG, docenten van themabijeenkomsten, jurist van de Juridische Vraagbaak.
Al deze personen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
Deze verplichting geldt ook voor de externe verwerkers die door VKIG worden ingeschakeld, zoals het bedrijf voor het maken en onderhouden van de website en de hostingdienstverlening. 

Nieuwsflits
Zoals hiervoor aangegeven kunt u zich (op de website) aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dit kader verwerken wij enkele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om deze aan u te kunnen versturen. Bij iedere toezending van de Nieuwsflits bieden wij de mogelijkheid om u af te melden.
U kunt zich ook afmelden door contact op te nemen via info@vkig.nl of door gebruik te maken van een van de andere contactgegevens onder aan deze pagina.
Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per e-mail, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor aangegeven.

Bewaartermijn
De VKIG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten ten behoeve van u, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zo geldt bijvoorbeeld voor factuurgegevens een bewaartermijn van 7 jaar.
Als u geen gebruik meer wilt maken van onze website of Nieuwsflits worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Dat geldt ook voor uw lidmaatschapsgegevens.
Het is mogelijk dat ten aanzien van bepaalde dienstverlening vanuit of via de VKIG met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn met de betrokkene is afgesproken.

Derden
De VKIG verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst aan of verzoek van betrokkene of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
De VKIG stelt gegevens aan derden ter beschikking, indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Beveiliging
Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Rechten ten aanzien van persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG toegekende rechten kunt uitoefenen. Zoals het recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u dat ons laten weten via info@vkig.nl of door gebruik te maken van een van de andere contactgegevens onder aan deze pagina.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zoals door te onthouden dat u bent ingelogd, of voor een goede werking van de zoekfunctie op de website. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onzorgvuldige of onrechtmatige wijze verwerken en dat de VKIG onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of een door u ingediend verzoek, dan kunt u evt. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. 

Veranderingen
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden die onze dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

Contactgegevens VKIG
Correspondentieadres:
Leonardo da Vincistraat 29
3822 EH Amersfoort
Telefoon: (06) 42826980
E-mail:     info@vkig.nl
Website:  www.vkig.nl

KvK:          40482919
IBAN:        NL46INGB0006934692
BIC:           INGBNL2A

VKIG, mei 2018