Privacy

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, die u ons verstrekt bij het aangaan van een lidmaatschap en aanmaken van uw persoonlijke account. 

De VKiG vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
In het kort komt onze Privacyverklaring, die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen, 
 • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze Privacyverklaring anders wordt aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligen. 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop de VKIG met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een email sturen aan info@vkig.nl of gebruikmaken van de andere contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle VKiG-diensten alsmede de website van de VKiG en het platform van Procurios waar deze onderdeel van uitmaakt.
De VKiG geldt daarbij als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG.
De VKiG is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van evt. andere sites en bronnen die op haar website worden genoemd.

Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg, Leonardo da Vincistraat 29, 3822 EH Amersfoort 

VKiG verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens 

VKiG verwerkt van leden de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • ID-bewijs (mits beveiligd conform de bepalingen van de Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever
 • Bankgegevens

 

Doeleinden
VKiG verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden en geeft daarmee invulling
aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de statuten van de VKiG in het algemeen, zoals:

 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard
  copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact met en tussen leden; 
 • Het toesturen van onze Nieuwsflits
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing, onderzoek;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (lidmaatschaps)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat VKiG hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van VKiG persoonsgegevens aan VKiG verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat de VKiG deze gegevens verwerkt. 

Verstrekking binnen de vereniging 

VKiG kan op verzoek individuele VKiG-leden relevante persoonsgegevens van VKiG-leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van de VKiG. 

Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan VKiG persoonsgegevens uitwisselen met derden. VKiG kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met de VKiG en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer VKiG aan  een wettelijke verplichting moet voldoen. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. 

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

VKiG zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat VKiG zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft VKiG passende beveiligingsmaatregelen genomen en overeengekomen met de beheerder van het Procurios Platform.

Cookies 

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. 

Uw rechten 

U heeft het recht om VKiG een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u VKiG verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

Vereniging Klachtenfunctionaris in de Gezondheidszorg, Leonardo da Vincistraat 29
3822 EH Amersfoort
of via e-mail naar:info@vkig.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VKiG, laat dit dan vooral aan ons weten. 

Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2024. 

VKiG kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.