IGZ mag inzagerecht gebruiken, maar regels mogen duidelijker

Bij het lopende thematische onderzoek naar de overdracht van patiëntgegevens mag de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) patiëntendossiers inkijken zonder dat de patiënt om toestemming is gevraagd. Dit concludeert een onderzoekscommissie, die op verzoek  van artsenfederatie KNMG een aantal privacy-vragen beantwoordde. Wel adviseert de commissie om via wet- en regelgeving meer duidelijkheid te geven over de voorwaarden waaronder de IGZ haar inzagebevoegdheid in de toekomst mag uitoefenen.

In april startte een juridische deskundigencommissie op verzoek van de KNMG en haar federatiepartners een onderzoek. Aanleiding vormden vragen over het beroepsgeheim bij een thematisch toezichtonderzoek van de IGZ naar de overdracht van patiëntgegevens van kwetsbare ouderen tussen ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis en huisarts. In dit kader verzoekt de inspectie artsen om, zonder toestemming van de patiënt, inzage te verlenen in patiëntendossiers. Hoewel artsen het belang inzien van dergelijk toezicht, ontstond bij KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vanuit het oogpunt van beroepsgeheim en privacy van de patiënt wel de vraag wanneer en onder welke voorwaarden de IGZ de mogelijkheid heeft patiëntendossiers in te zien zonder deze toestemming.

Lees meer……

 

Bron: KNMG 23 juli 2014