Wijzigingen in de Wet BIG met ingang van 2019

De Eerste Kamer stemde op 10 juli 2018 in met het wetsvoorstel dat onder andere het tuchtrecht in de Wet BIG moderniseert. De KNMG bepleitte voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in april 2018, nogmaals dat berispingen en boetes niet meer openbaar moeten worden gemaakt. Dit leidde tot een amendement van de Tweede Kamer dat berispingen en boetes straks alleen nog openbaar worden als de tuchtrechter dat nodig vindt in het belang van de individuele gezondheidszorg. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 10 juli als hamerstuk aanvaard. 

Wijzigingen tuchtrecht

Naast het facultatief openbaar maken van berispingen en boetes, zijn de belangrijkste gevolgen van het wetsvoorstel voor het tuchtrecht dat:

  • de tuchtrechter een beroepsverbod kan opleggen als de veiligheid dat vereist, waardoor de betrokkene niet meer (volledig) in de individuele gezondheidszorg mag werken;
  • ook het gedrag van de BIG-geregistreerde in een ander beroep of in zijn privéleven onder het tuchtrecht kan vallen;
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief kan stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Snellere afhandeling en verbeterde toegang

Verder bevat het wetsvoorstel wijzigingen die de toegang tot het tuchtrecht verbeteren waardoor de juiste klachten bij de tuchtrechter komen. Zo kunnen eenvoudige klachten op eenvoudige wijze worden afgehandeld door een zogenoemde voorzittersbeslissing en kunnen klagers gebruik maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris. Deze functionaris adviseert de klager over het formuleren en indienen van een tuchtklacht. Voor het indienen van een tuchtklacht zal de klager griffierecht van € 50 gaan betalen. Als de klacht gegrond wordt verklaard, krijgt de klager het griffierecht terug. Daarnaast krijgt het tuchtcollege de mogelijkheid om de aangeklaagde te veroordelen in de kosten die de klager heeft moeten maken, bijvoorbeeld voor een advocaat. Dit kan alleen als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is.

Overige wijzigingen

Om de werking van de Wet BIG verder te verbeteren wordt in het wetsvoorstel verduidelijkt dat de Wet BIG ook van toepassing is bij cosmetische handelingen. Om eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener te kunnen controleren en te zoeken in het BIG-register, verplicht het wetsvoorstel straks ook dat BIG-geregistreerden hun registratienummer voeren. Daarnaast worden straks niet alleen opgelegde doorhalingen, maar ook doorhalingen op eigen verzoek in het BIG-register aangetekend.

De wetswijziging treedt naar verwachting begin 2019 in werking.

Lees meer …

Bron: KNMG 18 juli 2018