Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 juli 2021 gewijzigd

Op 1 juli 2021 wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het doel daarvan is de financiële beheersing van de collectieve zorguitgaven. Met die wijziging
wordt ook het ‘goed hulpverlenerschap-artikel’ 7:453 BW, dat aangeeft aan welke zorgvuldigheidsnorm de zorgverlener moet voldoen, aangepast.

Goede zorg

De Wkkgz beoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg te waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te versterken. Zorgaanbieders en zorgverleners moeten kwalitatief ‘goede zorg’ leveren (artikel 2 Wkkgz). Wat goede zorg inhoudt, wordt nader ingevuld door wet- en regelgeving, de professionele standaard en in kwaliteitsstandaarden. Onder goede zorg wordt – kortgezegd – verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard (opgesteld door de beroepsgroep zelf). In artikel 2 Wkkgz en artikel 7:453 Burgerlijk Wetboek (BW / WGBO) wordt naar deze professionele standaard verwezen. Volgens artikel 7:453 BW valt onder die professionele standaard
ook de kwaliteitsstandaard (‘professionele standaard waaronder de kwaliteitsstandaard’) als bedoeld in de artikel 1, onderdeel z, van de Zorgverzekeringswet. Dat ‘waaronder’ wordt straks gewijzigd.

Kwaliteitsstandaarden (zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet), opgesteld door organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk, zijn vaak onderdeel van de professionele standaard. In tegenstelling tot de professionele standaard, moet een kwaliteitstandaard voldoen aan het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland (ZiN), dat het openbaar register van kwaliteitstandaarden bijhoudt. Specifiek de regeling van die kwaliteitsstandaarden wordt per 1 juli 2021 gewijzigd, waardoor ook artikel 7:453 BW wordt aangepast.

Bekijk hier de whitepaper van KBS advocaten.

Bron: KBS advocaten – 1 juli 2021

Lees meer over: