Update Wetsvoorstel Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz)

Wij kregen vragen over de stand van zaken rondom het Wetsvoorstel Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz). In de Uitvoeringsregeling zullen de globale eisen voor de geschilleninstantie worden neergelegd. Zoals bekend is er ook een Uitvoeringsbesluit opgesteld, waarin onder meer enkele vereisten voor de interne klachtenregelingen zijn opgenomen. Gestreefd wordt dit Uitvoeringsbesluit tegelijkertijd met het wetsvoorstel in werking te laten treden.

De stand van zaken is verder als volgt.

·         Op 4 juli 2013 is het wetsvoorstel Wkkgz aan de voorzitter van de Eerste Kamer aangeboden.

·         Op 14 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de memorie van antwoord ontvangen.

·         De Eerste Kamer heeft de minister verzocht om een regeldruktoets ten aanzien van de Wkkgz uit te voeren.

·         Deze regeldrukrapportage is op 27 november 2014 aan de Eerste Kamer verzonden.

Op 27 januari 2015 verwachten wij van de Eerste Kamer de inbreng voor het nader voorlopig verslag (dit zijn nadere schriftelijke vragen van de EK over het wetsvoorstel).

Afhankelijk van deze beantwoording zal de Eerste Kamer een behandeldatum voor de Wkkgz vaststellen. Wij kunnen hierover geen inschatting doen.

Als de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel zal de VWS een implementatieprogramma starten en worden wij hierover nader geïnformeerd.

Aangezien de zaken in de juiste volgorde behandeld moeten worden, zal de VWS voorafgaand aan de behandeling van de Wkkgz geen Uitvoeringsregeling ter afstemming aan u voorleggen. Uiteraard volgt deze afstemming wel later in het proces.

Wij houden u hiervan op de hoogte.

Lees meer……