Rechtmatige Zorg

Het kabinet wil dat patiënten en cliënten er op kunnen vertrouwen dat zij de juiste en kwalitatief goede zorg ontvangen en dat zorgaanbieders de verleende zorg correct declareren.

Er is gekozen voor een 3 sporen aanpak:
1. Het voorkomen van fouten en fraude;
2. De focus op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget. Per sector wordt ingezet op preventie, controle, handhaving en ketenbrede samenwerking;
3. Wetgevingstrajecten die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude. Het gaat hier o.a. om het mogelijk maken van een betere gegevensuitwisseling tussen handhavingsorganisaties en het invoeren van een Waarschuwingsregister Zorg.

Zie voor de brief en het programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021: Kamerbrief over de aanpak van fouten en fraude in de zorg

Bron: mr. Rose Marie Doppegieter
DG Doppegieter Gezondheidsrecht
www.doppegieterDG.nl

Lees meer over: