Onvoldoende oog voor kleinschalige zorgaanbieder in Wkkgz

Het klachtrecht is een belangrijk recht, niet alleen voor de patiënt maar ook vanwege de kwaliteitsimpuls die het voor zorgaanbieders met zich mee brengt. Het wetsvoorstel Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is echter geschreven vanuit het oogpunt van instellingen. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met verschillen tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. In een gezamenlijke reactie aan de Eerste Kamer pleiten eerstelijnspartijen voor een andere aanpak voor de eerste lijn en kleinschalige voorzieningen.

Het wetsvoorstel Wkkgz is afgelopen zomer aangenomen door de Tweede Kamer. Met de komst van de wet zijn de bezwaren van eerstelijnspartijen*, waaronder de LHV, niet weggenomen. Bij de Eerste Kamer is daarom aandacht gevraagd voor:  

Onevenredige belasting voor kleinschalige zorgaanbieder

Zorgverleners moeten op basis van het huidige wetsvoorstel bij elke samenwerkingsvorm een aparte klachtenregeling hebben. Bij ketenzorg is dit een onhaalbare kaart en niet werkbaar. 
De regeling brengt ook extra lasten en kosten met zich mee voor kleinschalige zorgaanbieders. Zeker als zij, vanuit kwaliteitsoogpunt, kiezen voor behoud van de klachtencommissies naast de aan te stellen klachtenfunctionaris en nieuw op te richten geschilleninstantie. Daarnaast zal de komst van deze wet het claimgedrag van de zorgconsument stimuleren, met als gevolg een verhoging van aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringpremies voor de zorgaanbieder.

Patiënt verliest onafhankelijke klachtenafhandeling

Kleinschalige zorgaanbieders hebben een goed functionerende, onafhankelijke en laagdrempelige klachtenbehandeling. Door de Wkkgz gaat deze verloren, omdat het zorgaanbieders verplicht zelf een uitspraak te doen over een klacht. Dit betekent dat de onafhankelijke beoordeling van een klacht, zoals die nu naar tevredenheid van cliënten door de klachtencommissie gebeurt, verdwijnt.

Publicatie naam kleinschalige zorgaanbieder beschadigend

De Wkkgz bepaalt dat de geschilleninstantie alle uitspraken – gegrond of ongegrond – publiceert met vermelding van de naam van de zorgaanbieder. Dit is vooral voor kleinschalige zorgaanbieders potentieel beschadigend, terwijl het voor patiënten geen zinvolle keuze-informatie oplevert.

Vervolg wetstraject Wkkgz

De Eerste Kamer is mede dankzij de lobby van LHV en KNMG een stuk kritischer over de Wkkgz dan de Tweede Kamer. Er is een eerste schriftelijke vragenronde geweest, er komt nog een tweede. Voorlopig is de behandeling van het wetsvoorstel uitgesteld, omdat de Eerste Kamer de behandeling van de Wet Langdurige Zorg en de wetswijziging van artikel 13 Zvw voorrang heeft gegeven. Op dit moment is het dus nog onbekend of de wet per 1 januari 2015 in werking treedt.

* Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP), Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en InEen.

Lees meer….

 

Bron: LHV 16 oktober 2014