Jaarverslag 2016 van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN)

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), sinds 4 november 2016 Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Het jaar 2016 was een bijzonder jaar voor de stichting.

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz heeft een aantal wijzigingen op het gebied van het klachtrecht met zich mee gebracht. Deze zijn, met inachtneming van de in de Wkkgz opgenomen overgangstermijn, op 1 januari 2017 in werking getreden. Dit betekent voor het verslagjaar 2016 dat de werkzaamheden waarover verslag wordt gedaan nog zijn uitgevoerd conform de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Op grond van de Wkkgz dienen zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 te voldoen aan een drietal verplichtingen:
1. zorgaanbieders dienen te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
2. zorgaanbieders dienen te beschikken over een interne klachtenregeling;
3. zorgaanbieders dienen zich aan te sluiten bij een (door het ministerie van VWS erkende) geschilleninstantie.

Klik hier voor het Jaarverslag 2016.
Bron: SKGE – 1 mei 2017