Heeft mijn patiënt recht op vernietiging van zijn dossier?

Casus

Eén van mijn patiënten wil dat ik zijn medisch dossier vernietig. Moet ik aan dat verzoek voldoen?

Advies

Ja, patiënten hebben recht op vernietiging van hun medisch dossier. U kunt uw patiënt wel wijzen op de nadelen van vernietiging. Ook kunt u hem aanbieden om, in plaats van het dossier te vernietigen, het dossier aan hem te overhandigen. Blijft uw patiënt volharden, vraag uw patiënt dan om zijn verzoek schriftelijk in te dienen. Bewaar dit verzoek goed.

Toelichting

Een patiënt heeft volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) het recht om zijn dossiergegevens te laten vernietigen. Het vernietigingsrecht geldt alleen voor gegevens die de arts heeft opgeslagen in het kader van zijn dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over de patiënt vallen niet onder het vernietigingsrecht.

Verzoekt de patiënt om vernietiging van zijn volledige dossier, dan kan de arts als alternatief aanbieden om het originele dossier aan de patiënt af te staan. Voordeel daarvan is dat de patiënt op een later tijdstip kan besluiten om zijn medische gegevens alsnog aan een (andere) arts ter beschikking te stellen. De arts is niet verplicht dit alternatief aan te bieden.

Uitzonderingen

Op het vernietigingsrecht bestaan drie uitzonderingen:

 1. Een andere wet dwingt tot het bewaren van gegevens.
  Een voorbeeld hiervan is een bepaling in de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Deze bepaling dwingt tot het bewaren van patiëntgegevens door de BOPZ-instelling, in ieder geval tot vijf jaar na ontslag van de patiënt.
 2. Iemand anders heeft een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de gegevens.
  Familieleden kunnen bijvoorbeeld belang hebben bij bewaring met het oog op erfelijke aandoeningen. Deze uitzondering kan ook aan de orde zijn als de patiënt een klacht heeft ingediend tegen de arts en de arts het dossier voor zijn verdediging wil gebruiken.
  De arts moet beoordelen of er sprake is van ‘een aanmerkelijk belang van een ander’. Het moet gaan om een concreet, actueel belang. De theoretische kans dat een patiënt in de toekomst een klacht tegen de arts indient, valt hier dus niet onder. Weigert de arts om aan het vernietigingsverzoek te voldoen, dan moet hij die weigering goed onderbouwen. Als de patiënt het niet eens is met het oordeel van de arts, dan kan hij zijn vernietigingsverzoek voorleggen aan een andere arts of aan een (klachten)instantie.
 3. Goed hulpverlenerschap’’staat vernietiging in de weg.
  Deze uitzondering geldt alleen als het overduidelijk is dat vernietiging van het dossier niet in het belang is van de patiënt. Denk aan een verzoek van een ouder om informatie over vermeende mishandeling uit het dossier van zijn kind te schrappen. Of aan informatie die zó cruciaal is voor de behandeling, dat de arts bij vernietiging van de gegevens geen verantwoorde zorg meer kan leveren.

Bron: KNMG Artseninfolijn 2 mei 2016

Lees meer over: