De VIM-melding: nu ook in het patiëntendossier?

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (‘Wkkgz’) kent voor wat betreft het (moeten) melden van incidenten in de zorg eigenlijk twee aparte ‘sporen’. In artikel 9 Wkkgz wordt het veilig kunnen omgaan met meldingen over incidenten (Veilig Incident Melden, ‘VIM’), genoemd. De informatie die in dit kader wordt gegeven, mag volgens artikel 9 lid 6 Wkkgz niet in een rechterlijke procedure worden gebruikt. In artikel 10 lid 3 van de Wkkgz wordt echter ook de verplichting om de aard en de toedracht van een incident aan de patiënt te melden en die gegevens bovendien ook in zijn dossier te noteren. Dat levert een spanningsveld op. De twee genoemde wetsbepalingen worden hieronder achtereenvolgens besproken en ‘naast elkaar’ gezet.

Lees meer …

Bron: Website Holla advocaten www.holla.nl – augustus 2016