Beleid 2012 – 2015

Inleiding

Het bestuur van de VKIG heeft Bos Ontwikkeling in Organisatie gevraagd hen te ondersteunen bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan voor de vereniging. We hebben daarmee een start gemaakt bij de laatste ALV met het houden van een Open Space over de beleidsthema’s die leven in de vereniging.

Op basis hiervan gaan we nu verder met het vormgeven van dat beleid. Wij, het bestuur en .bos, willen jullie daar graag over informeren middels deze korte stand van zaken. Niet alleen om jullie op de hoogte te houden maar ook om ons te verzekeren van jullie blijvende inbreng.

Aanpak

Een beleidsplan geeft richting aan het handelen van de vereniging als geheel. Ons streven is dat alle leden met het beleidsplan uit de voeten kunnen en er hun bijdrage aan kunnen leveren. Vandaar ook dat het voor ons van belang is dat de vereniging betrokken is bij het opstellen van dit beleidsplan.

Met de Open Space vroegen we de aanwezige leden een gloedvol betoog te houden voor een thema dat per se terug moest komen die middag om te bespreken als input voor het beleidsplan. Op basis van deze thema’s heeft .bos een eerste schets gemaakt van wat nodig is en wat er al is op het gebied van het beleid.

Deze eerste schets is besproken met het bestuur en vormt de aanleiding om dit najaar met de netwerkcoördinatoren een stap verder te gaan. Daarbij gaat het om de inhoud, maar ook om de wijze van organiseren van de vereniging.

Het plan is via de netwerkcoördinatoren de leden te bereiken en te betrekken bij de verdere vormgeving van de inhoud.

Inhoud

Tijdens de Open Space zijn de volgende thema’s naar voren gekomen:

 • Sectorale netwerken
 • Rol netwerkcoördinator
 • Deskundigheidsbevordering
 • Externe oriëntatie
 • Betrokkenheid leden middels commissies
 • Verhouding klachtenfunctionaris met VIM/MIP
 • Omvang vereniging VKIG
 • Toekomstbestendigheid van het vak
 • Neutraliteit van de Klachtenfunctionaris

Op basis van deze thema’s en van de gesprekken met het bestuur zelf stellen we de volgende hoofdthema’s voor die in het beleid een plek moeten krijgen:

 • Rol van de klachtenfunctionaris binnen zijn of haar organisatie: hierbij bouwen we aan een visie op deze functie en besteden we onder meer aandacht aan de neutraliteit van de functionaris en de verhouding met de VIM/MIP.
 • Ontwikkeling van de kwaliteit van de klachtenfunctionaris, zowel gericht op het huidige functioneren, als gericht op het toekomstbestendig maken.
 • Externe oriëntatie: de positionering van de vereniging in het krachtenveld van politiek en bestuur.
 • Organisatie vereniging: hierbij gaan we in op de commissies, sectorale netwerken, de rol van de netwerk coördinatoren en de gewenste omvang van de vereniging.

We geven hier kort weer wat op dit moment aandachtspunten zijn per hoofdthema.

Rol van de klachtenfunctionaris

Er ligt een prachtig en uitgebreid beroepsprofiel van de klachtenfunctionaris. Vraag vanuit .bos is in hoeverre deze actualisatie behoeft zeker als het gaat om het toekomstbestendig maken van de functie. Het is belangrijk dat het document een levendige functie vervult in de vereniging en binnen de zorginstellingen.

Ontwikkeling van de kwaliteit van de klachtenfunctionaris

Het beroepsprofiel vormt de meetlat voor opleidingen. Het opleidingsaanbod mag gemoderniseerd worden, makkelijker toegankelijk (bijvoorbeeld via internet) en tevens mag het opleidingsaanbod een samenhangend geheel worden, waarbij leden certificaten van waarde kunnen krijgen bij het volgen van opleidingen.

Externe oriëntatie

De vereniging mag veel nadrukkelijker dan nu het geval is strategieën ontwikkelen om hun missie en visie te verwezenlijken. In deze strategieën spelen externe partijen een essentiële rol. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat we nadenken over de meerwaarde die we kunnen bieden voor bepaalde landelijke partijen en wat zij daarvoor weer voor ons kunnen doen.

Organisatie vereniging

Met de groei van de vereniging groeit ook de noodzaak de organisatie te herzien. Belangrijk is dat functionarissen los van hun vrijwillige inzet hun rol kunnen en willen vervullen op een professionele wijze. Hierdoor kunnen we de betrokkenheid van de leden vergroten, en daarmee de impact van onze vereniging voor onze beroepsgroep. De organisatie volgt het beleid, dus pas later is duidelijk welke organisatie we echt neer willen zetten. Commissies zijn bijvoorbeeld prima mits ze een duidelijke opdracht hebben en ook weer ontslagen worden als de opdracht vervuld is. Voor het komende proces willen we in ieder geval veelvuldig leden gaan betrekken, omdat we jullie kennis en ervaring hard nodig hebben. We stellen daarbij ook stevige eisen aan de netwerkcoördinatoren in hun verbindende rol met de leden.

Missie & Visie

De vereniging beschikt inmiddels over een aantal belangrijke documenten, waaronder het uitgebreide profiel van de klachtenfunctionaris. Ook heeft de vereniging een missie en een visie opgesteld. Aan die laatste twee onderdelen willen we graag nog enkele woorden wijden.

De missie geeft aan wat het bestaansrecht is van de vereniging en daarmee waar de vereniging en daarmee elk lid voor staat. De visie beschrijft dat toekomstbeeld dat aantrekkelijk en gewenst is voor de klachtenfunctionaris. Beiden zijn richtinggevend voor de acties die de vereniging onderneemt.

Beiden zijn momenteel voorzichtig geformuleerd en missen verbeeldingskracht. Met de netwerkcoördinatoren willen we daar dit najaar aan werken, en we staan zeker ook open voor suggesties vanuit de leden.