Antwoord op uw vragen over de nieuwe privacyregels AVG

Meer privacyrechten voor individuen, meer verplichtingen voor organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die vanaf 25 mei 2018 gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Deze regels vervangen de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterkt de zeggenschap van mensen over hun persoonsgegevens, in een tijd waarin databedrijven steeds machtiger worden, persoonsgegevens gouden handel zijn en big data hét toverwoord lijkt te zijn om problemen op te lossen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken en patiëntenportalen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2016 op verschillende terreinen onderzoek gedaan en advies gegeven over nieuwe wet- en regelgeving. Op het snijvlak van privacy en medische zorg heeft zij specifiek aandacht besteed aan de meldplicht datalekken (beveiliging). Daarnaast is de groeiende druk op de bescherming van patiëntengegevens onderzocht, onder andere in relatie tot fraude-onderzoek en de opkomst van patiëntenportalen.

Bescherming van patiëntgegevens

De AVG bevat het algemene juridische kader voor het verwerken van persoonsgegevens, ook voor andere sectoren dan de gezondheidszorg. Dit algemene kader wordt, onder andere voor de verwerking van patiëntgegevens, nog nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG, die momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Daarnaast blijven veel bestaande wetten gelden, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Ook de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim blijven naast de AVG-regels bestaan.

Verantwoording wordt belangrijker

In de AVG ligt meer dan nu de nadruk op verantwoording: organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert organisaties, dus ook organisaties in de zorg, op tijd te beginnen met de implementatie van de nieuwe regels.

Antwoorden op veelgestelde vragen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels een grote hoeveelheid vragen en antwoorden gepubliceerd over de verwerking van persoonsgegevens door zorgaanbieders. Om te helpen bij de voorbereiding op de AVG ontwikkelde de Autoriteit Persoonsgegevens een AVG-Regelhulp en een AVG-10 stappenplan.

De Autoriteit Persoonsgegevens beantwoordt ook vragen van artsen over de AVG. Heeft u een vraag, dan kunt met hen contact opnemen. De Autoriteit Persoonsgegevens is op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 2001 201.

Klik hier voor meer informatie over de AVG

Bron: KNMG 19 april 2018