Juridische Vraagbaak

Juridische Vraagbaak

Juridische vraagbaak

Als lid kunt u één keer per kalenderjaar gratis een juridische vraag stellen aan mr. Rose Marie Doppegieter, juridisch adviseur gezondheidsrecht.
Voordat u een vraag instuurt, kunt u eerst in het overzicht met vragen en antwoorden kijken of uw vraag al eerder is gesteld. Zit uw vraag er niet bij? Stuur uw vraag dan via een mail naar het secretariaat: info@vkig.nl.

Let op: de vraag moet kort, helder en enkelvoudig zijn!
Heeft u een uitgebreide vraag of diverse vragen? Dan valt deze niet binnen de juridische vraagbaak en kunt u uw vragen aan Rose Marie Doppegieter zelf stellen. De kosten zijn dan voor eigen rekening. Dit geldt ook als u binnen het kalenderjaar nog een volgende vraag stelt. Kijk voor meer informatie: www.doppegieterdg.nl.

De vraag en antwoord komen na beantwoording door mr. Doppegieter bij de andere vragen in de juridische vraagbaak. Zo hebben alle leden profijt van al deze informatie.

Hieronder vindt u eerder gestelde vragen en antwoorden uit de afgelopen drie jaar.

2016_pasfoto_rmdoppegieter_2016-3

 1. Vraag 195: Vraag inzake verstrekken klachtgegevens aan RvB

  • 15-03-23

  Vraag

  Wat te doen als een beklaagde niet wil meewerken aan een verzoek van klager om een schriftelijke reactie op een klacht te krijgen? Beklaagde geeft aan dat patiënt welkom is op de poli, maar beklaagde schrijft geen brief. Mogen wij beklaagde daartoe dwingen? Volgens de afdeling juridische zaken hoort het bij onze rol als klachtenfunctionaris en volgt het uit de Wkggz (laagdrempelige klachtbehandeling) om beklaagde met klem te verzoek toch schriftelijk te reageren. Het min of meer dwingen van beklaagde gaat volgens de afdeling juridische zaken niet in tegen onze onafhankelijkheid en de vrijwilligheid van klachtbemiddeling.

  Lees meer
 2. Vraag 194: Vraag inzake niet meewerken beklaagde

  • 13-03-23

  Vraag

  Wat te doen als een beklaagde niet wil meewerken aan een verzoek van klager om een schriftelijke reactie op een klacht te krijgen? Beklaagde geeft aan dat patiënt welkom is op de poli, maar beklaagde schrijft geen brief. Mogen wij beklaagde daartoe dwingen? Volgens de afdeling juridische zaken hoort het bij onze rol als klachtenfunctionaris en volgt het uit de Wkggz (laagdrempelige klachtbehandeling) om beklaagde met klem te verzoek toch schriftelijk te reageren. Het min of meer dwingen van beklaagde gaat volgens de afdeling juridische zaken niet in tegen onze onafhankelijkheid en de vrijwilligheid van klachtbemiddeling.

  Lees meer
 3. Vraag 193: Vraag inzake verstrekken info door KF in kader aansprakelijkheid

  • 08-03-23

  Vraag

  Onze aansprakelijkheidsverzekeraar vraagt de laatste tijd als onderdeel van hun schadeprocedure bij de KF het klachtendossier op. Kennelijk is dat nieuw beleid van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij zijn huiverig om het klachtdossier aan hen te overhandigen. Ook omdat beklaagden bij hun (schriftelijke en mondelinge) reacties op klachten rekening kunnen gaan houden met eventuele claims. Wij denken dat dit dan invloed kan hebben op hun reacties en de bemiddeling negatief beïnvloedt. Wij vragen voor de inzage en kopie wel toestemming aan de klager. Overigens is het de bedoeling dat indien er een claim binnenkomt bij de directie, aan de cliënt toestemming wordt gevraagd door de directie voor inzage/kopie van het klachtendossier. Het lijkt ons logisch dat ook aan de beklaagde toestemming wordt gevraagd.

  Wie is eigenaar van het klachtendossier? Graag je mening, ideeën etc.

  Lees meer
 4. Vraag 192: Vraag over anoniem klagen

  • 02-03-23

  Vraag

  Soms zijn er klagers die hun gegevens niet willen delen. Hoe om te gaan met anonieme klachten? Is hier een wettelijke basis voor? Kun je deze als klachtenfunctionaris wel in behandeling nemen?
  Voor de betrokkenen wordt het lastig om zich te verweren als ze niet weten wie de klager is. En een reactie op de klacht om te zien of het naar tevredenheid opgelost kan worden, is ook niet mogelijk.

  Lees meer
 5. Vraag 191: Vraag over begrenzen klachten bij de Klachtenfunctionaris

  • 12-12-22

  Vraag

  Een bewoner van een verpleeghuis waar mensen met een chronische psychiatrische aandoening verblijven, heeft door zijn ziektebeeld (een narcistische persoonlijkheidsstoornis en cognitieve beperkingen als gevolg van Korsakov) een continue behoefte om te klagen over de zorgverlening. De klachten richting KF worden geuit al vanaf de dag na opname. Nog voordat de KF de kans heeft gehad om met cliënt in gesprek te gaan, heeft hij al een schriftelijke (doch zeer onsamenhangende) klachtenbrief geschreven aan de RvB en cc aan de locatiemanager.

  Cliënt wordt door de RvB voor klachtbemiddeling terugverwezen naar de KF, die in overleg met de arts overeenkomt om o.a. de medicatie van cliënt toch in eigen beheer te geven (ondanks het advies van de straatarts bij opname om dit niet te doen). Wanneer blijkt dat cliënt het eigen beheer van de medicatie niet aan zal kunnen, zal een RM voor medicatiebeheer door de instelling alsnog aangevraagd worden.

  Cliënt blijft echter continu klachten uiten op de afdeling en bij KF via voicemail- en WhatsApp Berichten. De teamleider geeft aan dat klachten met name valse beschuldigingen zijn richting zorgpersoneel. Door zijn cognitieve beperking en breedsprakigheid lijkt cliënt geenszins in staat een constructief bemiddelingsgesprek (met KF en betrokken zorgverleners) te kunnen voeren over zijn klachten en mogelijke oplossingen. In het gesprek met de KF blijkt dit uit het feit dat cliënt eindeloos uitweidt en continue niet-relevante zaken (stokpaardjes) aanhaalt. Ook worden bepaalde zaken meerdere keren uitgelegd (door o.a. arts, zorgcoördinator en KF). Echter blijkt cliënt deze uitleg niet te onthouden en komt hij steeds met hetzelfde ´klacht verhaal´, waaronder het feit dat cliënt zegt geen uitleg over dingen te krijgen.

  Vanuit het verpleeghuis wordt aangegeven dat het begrenzen van cliënt een belangrijk onderdeel is van de multidisciplinaire aanpak. Vanuit het verpleeghuis is de wens richting de KF geformuleerd om ook in de klachtbehandeling cliënt zoveel mogelijk te begrenzen. Dit omdat 1) het steeds opnieuw ingaan op klachten uiteindelijk niks oplevert voor cliënt en 2) dit zorgverleners en de KF teveel tijd kost.

  Vraag: Is het mogelijk de volgende aanpak en afspraken met cliënt te hanteren (en zijn deze binnen de juridische kaders van de Wkkgz verantwoord)?
  * KF handelt nu de reeds genoemde (stapeling van) klachten af en spreekt daarna het volgende af met cliënt:
  * bij volgende klachten moet cliënt eerst met de SPV-er of zorgcoördinator in gesprek gaan, voordat hij de KF benadert;
  * als ook na het gesprek met de SPV-er/zorgcoördinator cliënt nog steeds de klacht heeft, kan hij de klacht op papier zetten voor de KF;
  * daarna kan de KF beoordelen of een bemiddeling(sgesprek) passend is - zo niet, dan wordt de klacht afgesloten;
  * cliënt kan maximaal 3x per jaar in gesprek met KF over (een bundeling van) klachten.

  Lees meer
 6. Vraag 190: Vraag over informeren huidige mentor over aanvraag wijziging mentorschap

  • 02-12-22

  Vraag

  Is de casemanager dementie verplicht om de huidige mentor op de hoogte te stellen van de aanvraag bij de Rechtspraak voor een nieuwe mentor?
  Mentor zag het bericht van de casemanager in het elektronisch cliëntendossier.
  De cliënt is wilsbekwaam, er is geen diagnose dementie of anderszins en cliënt is niet tevreden met de huidige mentor (deze is ook nog familie) en cliënt is ondersteund bij zijn aanvraag door de casemanager.
  De casemanager stelt dat zij alleen met de wens en de vraag om ondersteuning van de cliënt te maken heeft en dat de uitspraak van de Rechtspraak af te wachten is.
  De huidige mentor heeft daarover een klacht ingediend.

  Lees meer
 7. Vraag 189: Vraag over betekenis zwaarwegend belang en inzage dossier door nabestaanden

  • 01-12-22

  Vraag

  Is een klacht een zwaarwegend belang voor inzage in/kopie van het medisch dossier door nabestaanden?

  Lees meer
 8. Vraag 186: Vraag over uitvoeren operatie door een andere arts

  • 26-10-22

  Vraag

  Mag een andere arts dan de arts die de patiënt op de poli of in een eerste consult heeft gezien de patiënt opereren, zonder dat de patiënt hierover wordt geïnformeerd?

  Lees meer
 9. Vraag 187: Vraag over verantwoordelijkheid beslissing vervoer naar ziekenhuis

  • 26-10-22

  Vraag 

  Een ambulanceverpleegkundige (afgekort AVK) is bij een patiënt. AVK vindt het niet nodig of twijfelt patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren. AVK belt de HAP en bespreekt de casus met de HAP-huisarts. Vervolgens laat AVK patiënt thuis.

  Wie is verantwoordelijk voor het thuis laten van patiënt? Bijvoorbeeld in het geval patiënt dezelfde dag thuis een hartinfarct krijgt en overlijdt.

  Lees meer
 10. Vraag 188: Vraag over klacht nabestaande en verzoek tot inzage dossier

  • 26-10-22

  Vraag 

  Er is een man plotseling overleden. Een dag ervoor was de man gezien in een ziekenhuis vanwege een dik been, maar omdat men daar geen oorzaak voor had kunnen vinden, was de man weer naar huis gestuurd. De dag erna overlijdt de man dus plotseling. De huisarts komt schouwen en ziet het als een natuurlijk overlijden, mogelijk door een groot CVA of hartinfarct. De echtgenote wil geen obductie. Een dochter dient naderhand een klacht in over de huisarts: die had het niet mogen zien als een natuurlijk overlijden want er zou wellicht sprake zijn geweest van een calamiteit in het ziekenhuis (missen van de diagnose trombose). De huisarts die geschouwd heeft, heeft een nazorggesprek gehad met de dochter en heeft gezegd dat de dochter gelijk heeft met haar opmerking dat het misschien geen natuurlijk overlijden was.

  De dochter blijft er moeite mee houden hoe e.e.a. gegaan is en wil nu inzage in het dossier van het contact over het schouwen. De dochter is een procedure gestart tegen het ziekenhuis en denkt dat het dossier van de huisartsenpost haar daarbij kan helpen. Het gaat dus niet om rouwverwerking, aldus de dochter. Haar vader heeft bij leven geen toestemming gegeven voor inzage door de dochter, maar heeft dat ook niet geweigerd. Van het ziekenhuis heeft de nabestaande wel een bericht gehad van een incident/calamiteit (en dus recht op inzage in het dossier van het ziekenhuis), maar bij de huisartsenpost was geen sprake van een incident/calamiteit en is dus vanuit de huisartsenpost geen mededeling naar de nabestaanden gegaan.

  De vraag is of de dochter inzage mag in het dossier van de huisartsenpost over het schouwen. Wat is het belang? En moet er nog meer zijn om inzage te verlenen? Moet de weduwe ook nog erbij betrokken worden?

  Lees meer