Juridische Vraagbaak

Juridische Vraagbaak

Juridische vraagbaak

Als lid kunt u één keer per kalenderjaar gratis een juridische vraag stellen aan mr. Rose Marie Doppegieter, juridisch adviseur gezondheidsrecht.
Voordat u een vraag instuurt, kunt u eerst in het overzicht met vragen en antwoorden kijken of uw vraag al eerder is gesteld. Zit uw vraag er niet bij? Stuur uw vraag dan via een mail naar het secretariaat: info@vkig.nl.

Let op: de vraag moet kort, helder en enkelvoudig zijn!
Heeft u een uitgebreide vraag of diverse vragen? Dan valt deze niet binnen de juridische vraagbaak en kunt u uw vragen aan Rose Marie Doppegieter zelf stellen. De kosten zijn dan voor eigen rekening. Dit geldt ook als u binnen het kalenderjaar nog een volgende vraag stelt. Kijk voor meer informatie: www.doppegieterdg.nl.

De vraag en antwoord komen na beantwoording door mr. Doppegieter bij de andere vragen in de juridische vraagbaak. Zo hebben alle leden profijt van al deze informatie.

Hieronder vindt u eerder gestelde vragen en antwoorden uit de afgelopen drie jaar.

2016_pasfoto_rmdoppegieter_2016-3

 1. Vraag 205: Vraag inzake meewerken aan klachtbehandeling door VS/PA

  • 23-08-23

  Vraag

  Triagisten werken onder verantwoordelijkheid van huisartsen. Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants (VS/PA's) werken niet onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. De klachtenfunctionaris handelt rechtstreeks met de VS/PA binnengekomen klachten af. Wanneer er klachten tegen een triagist zijn ingediend dan bespreekt de leidinggevende dat met die triagist.
  Bij sommige medewerkers is er weerstand tegen het meewerken aan het bespreken van klachten, calamiteiten en incidenten (er wordt uiteraard continu gewerkt om de veiligheid te vergroten en de weerstand te verminderen!); dit is van alle tijden. Wel nieuw voor mij is de expliciete vraag of je als werknemer ook verplicht bent mee te werken.
  In de functiebeschrijving van de VS/PA’s en van triagisten wordt (nog) niet gerefereerd aan het meewerken aan het oplossen van klachten. Uiteraard wel aan kwaliteit. Zo staat er o.m. het volgende: ... Daarnaast levert de VS/PA en triagist een bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

  Vraag: zijn medewerkers verplicht mee te werken aan de afhandeling van klachten wanneer dit niet expliciet in de arbeidsovereenkomst of functiebeschrijving genoemd wordt? Kun je dat bijv. koppelen aan goed werknemerschap? Wanneer men niet hoeft mee te werken en dit vervolgens ook niet gaat doen is de kans op escalatie groot, denk aan geschilleninstantie of (bij VS/PA’s) aan het tuchtcollege.

  Lees meer
 2. Vraag 204: Vraag over inzage dossier na overdracht praktijk huisarts

  • 10-08-23

  Vraag 

  Ik heb een klacht ontvangen over een huisarts. Deze huisarts is jarenlang de huisarts van de heer K geweest. Inmiddels heeft de betreffende huisarts zijn praktijk overgedragen. Hij neemt nu hier en daar waar als huisarts. Hij is op dit moment niet meer de behandelend huisarts van K. K is in 2020 gezien (consult) door de betreffende huisarts. In 2022 heeft K hierover een klacht ingediend. De huisarts (toen nog praktijkhouder en behandelend huisarts van K) heeft de klacht met K besproken. Hij heeft hiervan een verslag gemaakt en toegevoegd aan het dossier. Op 1 augustus 2023 heeft K bij mij een klacht ingediend over de huisarts over hetzelfde consult. De huisarts zou graag over het dossier willen beschikken. Het gaat dan vooral om de vastlegging van het consult en de vastlegging van het klachtgesprek. Mijn inschatting is dat K na het beoogde bemiddelingsgesprek de huisarts aansprakelijk zal stellen. Hij wil graag een financiële vergoeding bewerkstelligen voor zijn echtgenote zodat zij na zijn overlijden in hun woning kan blijven wonen.

  Vraag: kan de huisarts over het dossier van de heer K beschikken? Zo ja, hoe?

  Lees meer
 3. Vraag 203: Vraag over de rol van de Klachtenfunctionaris bij opgelegde maatregelen

  • 07-08-23

  Vraag 

  Patiënt/naaste/bezoeker heeft een maatregel opgelegd gekregen na agressie of grensoverschrijdend gedrag. Nieuw beleid in ons ziekenhuis is, dat hierover een klacht kan worden ingediend bij de Klachtenfunctionaris. De KF gaat na of er nog ruimte is voor een wederhoorgesprek met het management van de afdeling en/of de beveiliging. Insteek voor klager is dat hij/zij gehoord wil worden. Onderliggend wil klager vaak ook dat de opgelegde maatregel (waarschuwing of ontzegging) wordt ingetrokken.

  Vraag: past het begeleiden van het zogenaamde ‘wederhoorgesprek’ (geen bemiddeling) bij de taak van de Klachtenfunctionaris en binnen het nieuwe beroepsprofiel?

  Lees meer
 4. Vraag 202: Vraag over verstrekken klachtgegevens beklaagde voor onderzoek functioneren

  • 26-06-23

  Vraag 

  Op dit moment loopt in ons ziekenhuis een signaleringsonderzoek naar het functioneren van een arts. Over deze arts...

  Lees meer
 5. Vraag 201: Vraag over (nog) niet informeren van ouders van meerderjarig kind met beperking

  • 26-06-23

  Vraag inzake Wkkgz klachten

  Ik heb de volgende vragen:

  1. Bestaat er binnen de Wkkgz zoiets als ‘niet Wkkgz-klachten’?
  2. Kunnen meldingen/klachten die zijn ingediend in het informele klachttraject worden uitgesloten van de behandeling in het formele klacht?
  3. Privacy: mogen klachten worden uitgezet naar (medisch en bedrijfsvoerend) managers of wordt hiermee de privacy geschonden? Betreft NAW-gegevens, de initiële klacht en de wens van managers om het dossier in te zien (zonder behandelrelatie).
  Lees meer
 6. Vraag 200: Vraag inzake Wkkgz klachten  

  • 15-06-23

  Vraag inzake Wkkgz klachten

  Ik heb de volgende vragen:

  1. Bestaat er binnen de Wkkgz zoiets als ‘niet Wkkgz-klachten’?
  2. Kunnen meldingen/klachten die zijn ingediend in het informele klachttraject worden uitgesloten van de behandeling in het formele klacht?
  3. Privacy: mogen klachten worden uitgezet naar (medisch en bedrijfsvoerend) managers of wordt hiermee de privacy geschonden? Betreft NAW-gegevens, de initiële klacht en de wens van managers om het dossier in te zien (zonder behandelrelatie).
  Lees meer
 7. Vraag 199: Vraag inzake klacht na vernietiging dossier

  • 13-06-23

  Vraag

  Kan een klacht met het daarin opgenomen verzoek tot schadevergoeding op basis van de Wkkgz door de KF niet-ontvankelijk worden verklaard als klager 9 jaar geleden de (ggz-)instelling verzocht het gehele medisch dossier te laten vernietigen, dit verzoek door de organisatie is ingewilligd en destijds vernietiging plaatsvond?

  Tuchtcollege stelt het volgende:
  Zowel de beklaagde als het tuchtcollege kunnen dan de feiten waarop de klacht is gebaseerd niet meer reconstrueren en verifiëren. Dit schaadt de (proces-)positie van de beklaagde en belemmert de waarheidsvinding door de tuchtrechter. De tuchtrechter kan, zoals in dit geval, zonder medisch dossier immers niet nagaan of er enige basis is voor de klacht. De klager schiet met een verzoek tot vernietiging in dit soort situaties dan ook in de eigen voet. Het is voor de praktijk wel verstandig om een verzoek tot vernietiging door de patiënt schriftelijk te laten doen en dat verzoek goed te bewaren, zodat aan de hand daarvan later kan worden aangetoond dat het de patiënt is geweest die om vernietiging heeft verzocht en het daardoor voor een zorgverlener niet meer mogelijk is om bij de tuchtrechter verantwoording af te leggen.

  Een uitspraak van de Geschilleninstantie is als volgt:
  Het medisch dossier dient er in de eerste plaats toe een kwalitatief goede hulpverlening aan een patiënt mogelijk te maken, maar is ook van belang voor de continuïteit van de zorg aan een patiënt en de overdracht van de behandeling aan andere hulpverleners. Daarnaast kan het medisch dossier – ook al is het daar primair niet voor bedoeld – een rol spelen bij het afleggen van verantwoording over medisch handelen, zoals bij klachten of claims.
  Het is dan voor de hulpverlener c.q. organisatie een belangrijk oriëntatiepunt.
  Door het medisch dossier te laten vernietigen, heeft klager het voor de hulpverlener/organisatie onmogelijk gemaakt om de juistheid van de klacht van cliënt te toetsen en eventueel daartegen verweer te voeren. Dit komt voor rekening en risico van cliënt. De commissie is dan ook van oordeel dat zij cliënt niet kan ontvangen in zijn klacht en zij zal cliënt niet-ontvankelijk verklaren. De commissie komt daardoor niet meer toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht en de daaraan gekoppelde (geld-)vordering van cliënt.

  Lees meer
 8. Vraag 198: Vraag inzake informeren klager over externe Geschillencommissie

  • 19-05-23

  Vraag

  Op grond van de Wkkgz moet de klachtenfunctionaris klager informeren over de mogelijkheid van geschilbeslechting via de Geschillencie. Klopt het dat een enkele verwijzing op de site van de instelling niet voldoende is? Moet een klager persoonlijk geïnformeerd worden. En volstaat dan om daarover bij aanvang van de klacht de klager te informeren over de Geschillencommissie e.a. instanties waarnaartoe doorverwezen kan worden bij een ontevreden afronding van de klachtbemiddeling door de KF. Zou het afdoende zijn om bij een ontvangstbevestiging standaard te verwijzen naar de klachtenregeling en niet naar de Geschillencie.

  Op grond van (art. 448) Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet de arts de patiënt in ieder geval helder en begrijpelijk mondeling en desgevraagd schriftelijk (bijvoorbeeld als geheugensteun) informeren; er kan niet worden volstaan met verwijzing naar online. Indien patiënten aangeven niet bekend te zijn met computers, moet (indien dat voor het betreffende onderzoek of de behandeling nodig is) toelichtende informatie op papier worden meegegeven. Geldt dit ook voor de KF bij het doorverwijzen naar o.a. de Geschillencie?

  En hoe verhoudt bovenstaande zich tot de onafhankelijke positie van de KF die er voor de klager, de beklaagde en de organisatie is?

  Lees meer
 9. Vraag 197: Vraag over beperken/verbieden bezoek vriend aan cliënt door mentor

  • 03-05-23

  Vraag 

  Kan een dochter/tevens mentor van een cliënt eisen van de zorgaanbieder dat zij een vriend van de betreffende cliënt de toegang tot de betreffende cliënt beperkt/verbiedt? In de ogen van de zorgverleners stelt de cliënt dit bezoek wel op prijs.

  Stel dat dochter via de rechter een contactverbod zou aanvragen voor deze vriend van de betreffende cliënt en dit wordt toegewezen, wie is dan verantwoordelijk voor handhaving?

  Lees meer
 10. Vraag 196: Vraag over wijziging 1e contactpersoon na ontslag

  • 26-04-23

  Vraag

  Een cliënt die voor revalidatie bij ons opgenomen is geweest (oktober 2022) had dochter 1 als 1e contactpersoon. Gedurende het verblijf en ook uit de overdracht van het ziekenhuis, bleek dat de vraag was in hoeverre cliënt wilsbekwaam was. Cliënt weigerde verder onderzoek hiernaar. In het verslag van de arts aan de huisarts is aangegeven dat er zorgen waren over het uitvoeren van huishoudelijke taken en financiën. Er waren op dat moment twijfels over de wilsbekwaamheid van mw. Dat is genoteerd in het verslag. Dit werd door dochter 1 onderschreven.

  Na ontslag is dit verslag gebruikt om cliënt onder bewind te plaatsen. Het is niet duidelijk door wie het verslag aan de rechtbank is verstrekt. Het bewind is later ongedaan gemaakt, maar nu heeft dochter 2 (ruzie in de familie) geregeld dat zij 1e contactpersoon is. Zij is hiervoor samen met haar moeder naar de cliëntenadministratie geweest. Haar moeder heeft daar toestemming voor gegeven.

  Vragen
  Dochter 2 wil nu in gesprek met degene die het verslag bij ontslag van moeder heeft geschreven. Mag dit, mag en moet moeder, die wilsbekwaam is, dan bij dat gesprek aanwezig zijn?
  Kan na ontslag iemand anders zich laten registreren als 1e contactpersoon en vervolgens een klacht indienen over hetgeen er tijdens opname en met toestemming van de eerdere 1e contactpersoon en cliënt is afgesproken?

  Lees meer