Juridische Vraagbaak

Juridische Vraagbaak

Juridische vraagbaak

Als lid kunt u één keer per kalenderjaar gratis een juridische vraag stellen aan mr. Rose Marie Doppegieter, juridisch adviseur gezondheidsrecht.
Voordat u een vraag instuurt, kunt u eerst in het overzicht met vragen en antwoorden kijken of uw vraag al eerder is gesteld. Zit uw vraag er niet bij? Stuur uw vraag dan via een mail naar het secretariaat: info@vkig.nl.

Let op: de vraag moet kort, helder en enkelvoudig zijn!
Heeft u een uitgebreide vraag of diverse vragen? Dan valt deze niet binnen de juridische vraagbaak en kunt u uw vragen aan Rose Marie Doppegieter zelf stellen. De kosten zijn dan voor eigen rekening. Dit geldt ook als u binnen het kalenderjaar nog een volgende vraag stelt. Kijk voor meer informatie: www.doppegieterdg.nl.

De vraag en antwoord komen na beantwoording door mr. Doppegieter bij de andere vragen in de juridische vraagbaak. Zo hebben alle leden profijt van al deze informatie.

Hieronder vindt u eerder gestelde vragen en antwoorden uit de afgelopen drie jaar.

2016_pasfoto_rmdoppegieter_2016-3

 1. Vraag 215: Vraag over opnemen van gesprekken

  • 20-11-23

  Vraag 

  Is het raadzaam om een zogenaamd ‘klachtgesprek’ door klager met toestemming van de betrokken zorgverlener te laten opnemen? Indien dit niet mag, wat is daarvan dan de reden?

  Lees meer
 2. Vraag 214: Vraag inzake verplichting om intern te verhuizen

  • 19-11-23

  Vraag 

  Cliënt woont ondertussen 11 jaar in PG verpleeghuis; ze behoort daar niet tot de “standaard” populatie/doelgroep. Ze heeft een psychiatrisch ziektebeeld en lijdt niet aan dementie.
  Cliënt is sinds 4 jaar bekend met BRMO besmetting. Ze verblijft in tegenstelling tot andere bewoners altijd in eigen appartement. Heeft de hele dag bezigheden in de eigen kamer waar zij o.a. veel breit, schildert, knutselt en geniet daarnaast optimaal van het uitzicht op de kamer. Cliënt is aan deze plek gehecht geraakt.

  Lees meer
 3. Vraag 213: Vraag over klachtbehandeling voor samenwerkende HAP’s

  • 15-11-23

  Vraag 

  Wij gaan binnenkort een pilot starten met 3 andere Huisartsenposten in de regio om triagegesprekken in de nacht van elkaar over te nemen. Dus als er bij één van de HAP’s een telefonische wachtrij ontstaat, kunnen de triagisten van de andere HAP’s telefoontjes overnemen.
  De triagist vraagt altijd tijdens het gesprek toestemming aan de patiënt om in zijn/haar medisch dossier te kijken, maar hoe zit het met de klachtenafhandeling? Ik ben samen met een andere kwaliteitsadviseur aan het kijken hoe we dit proces kunnen inrichten. We hebben nu als uitgangspunt dat de KF van de HAP waar de patiënt bij hoort, de regievoerder is voor het klachtproces. De KF van de HAP waarbij de triagist in dienst is, voert het klachtenonderzoek uit.

  Een belangrijk punt hierbij is de uitwisseling van patiëntgegevens want tijdens dit klachtonderzoek wordt er vaak gebruik gemaakt van stukken uit het medisch spoeddossier en/of gespreksopnamen. Moet je daarvoor apart toestemming vragen aan de patiënt (d.w.z. voor de gegevensuitwisseling met de andere HAP) of is het voldoende om alleen om toestemming te vragen voor toegang tot het medisch dossier?

  Lees meer
 4. Vraag 212: Vraag over inzage dossier IGJ

  • 12-11-23

  Vraag 

  Mag de IGJ bij een inspectie inzage hebben in de klachtdossiers?

  Lees meer
 5. Vraag 211: Vraag over klagen na beëindigen behandelrelatie

  • 10-11-23

  Vraag 

  Huisartsenpraktijk beëindigt behandelingsovereenkomst met patiënt nadat hij meerdere waarschuwingen heeft gehad. Patiënt vertoont grensoverschrijdend gedrag in de vorm van verbale agressie maar ook gooien met stoelen etc.

  Een dag nadat hij de brief ontvangen heeft waarin aangekondigd wordt dat binnen twee weken de behandelovereenkomst beëindigd wordt en hij op zoek moet gaan naar een nieuwe huisarts, neemt deze patiënt contact met mij op en dient een klacht bij mij in.

  Medisch directeur is van mening dat een klachtenprocedure een dergelijke uitspraak van de praktijk niet kan herroepen en dat dit mosterd na de maaltijd is. Dat is juist, maar indien patiënt mogelijk eerder op een klachtenprocedure gewezen was had de situatie mogelijk niet zo geëscaleerd.

  Vraag: heeft patiënt nadat meegedeeld is dat de behandelingsovereenkomst wordt beëindigd recht op een klachtenprocedure?

  Lees meer
 6. Vraag 210: Moet de klachtenfunctionaris gehoor geven aan de oproep van de klachtencommissie om aanwezig te zijn bij de hoorzitting?

  • 08-11-23

  Vraag

  De externe klachtencommissie cliënten (KC) doet onderzoek als er een oordeel van de bestuurder wordt gevraagd. De voorzitter (jurist) van de KC heeft de klachtenfunctionaris cliënten (KF) uitgenodigd om voor de hoorzitting n.a.v. een klacht, waarbij klager en aangeklaagden aanwezig waren, in gesprek te gaan met de KC. De KF heeft deze uitnodiging niet gehonoreerd. Zie onderstaande tekst uit haar mail naar de ambtelijk secretaris van de KC:

  ‘Als klachtenfunctionaris cliënten honoreer ik dit verzoek niet. Dit is in strijd met mijn onafhankelijke positionering. In het traject bij de klachtencommissie cliënten heeft de klachtenfunctionaris cliënten geen rol. De klachtencommissie doet zijn eigen onafhankelijke onderzoek en mag daarin niet worden beïnvloed door de klachtenfunctionaris cliënten. Bij het informeren van jullie als klachtencommissie cliënten dat er een klacht naar jullie toe zou komen, in ons gezamenlijke overleg d.d. 22 maart jl., riep de vervangend voorzitter mij luid en duidelijk tot de orde. Ik mocht geen informatie in relatie tot deze klacht aan jullie verstrekken.’

  Na ontvangst van deze mail heeft de KF een brief van de voorzitter van de KC ontvangen met een aantal algemene vragen over de klachtbehandeling. Als de KF hierop niet voor een bepaalde datum zou reageren werd zij alsnog opgeroepen voor de hoorzitting. Zij kon ‘zich ter zitting bij elke vraag mogelijk beroepen op haar geheimhouding’. Op de algemene vragen over de klachtbehandeling uit deze brief heeft de KF op tijd geantwoord, waardoor oproep voor aanwezigheid bij de hoorzitting is voorkomen.

  Onlangs was er het halfjaarlijkse overleg tussen KC en KF waarbij door beide juristen uit de KC opnieuw werd gezegd dat de KF gehoor moet geven aan een oproep om bij een hoorzitting van de KC aanwezig te zijn. Er werd een vergelijking getrokken met een rechtbank waarbij genodigden verplicht zijn om te verschijnen.

  Wat is het advies?

  Lees meer
 7. Vraag 209: Vraag over recht op afschrift dossier

  • 23-10-23

  Vraag 

  Een medische organisatie wordt geacht om na een verzoek om kopie dossier, de kopie binnen 4 weken te leveren. Indien dit niet lukt, moet de organisatie de aanvrager binnen 4 weken informeren, dat het leveren van kopie dossier langer duurt. Uitstel mag maximaal 2 maanden duren.
  Wat zijn de consequenties als een organisatie deze termijn (ruim ) overschrijdt?

  De organisatie beroept zich erop dat alle namen van bij de zorg betrokken medewerkers uit het dossier verwijderd moeten worden.
  Is dit een terecht argument, of dient het dossier alleen gecontroleerd te worden op gegevens van derden  (zoals bekenden of familie van patiënt)?

  Lees meer
 8. Vraag 208: Vraag inzake verplichten cliënt tot nieuwe werkwijze sleutelbeheer?

  • 25-09-23

  Vraag 

  Kan de thuiszorg een klant verplichten om zich te schikken in het feit dat de werkwijze (van zorgverlening in combinatie met sleutelbeheer) is aangepast (naar zorgverlening zonder sleutelbeheer), ook als de klant hiervoor kosten moet maken?

  Mw. is klant van de thuiszorg en ontvangt ADL-zorg en kan zelf haar voordeur niet open doen. Bij aanvang van de zorgverlening is afgesproken dat de huissleutel van mw. op het kantoor van de thuiszorg wordt bewaard, zodat thuiszorgmedewerkers zelfstandig bij haar naar binnen kunnen gaan. Hiervoor heeft ze een sleutelovereenkomst getekend. De thuiszorg gaf vervolgens aan de bestaande werkwijze te wijzigen en te stoppen met het sleutelbeheer. Er werd gekozen om voortaan te werken met zogenaamde ´slimme sloten ́ waarmee medewerkers middels een app applicatie  ́veilig ́ bij klanten naar binnen kunnen.

  Alle thuiszorgklanten zijn geïnformeerd over de nieuwe werkwijze en bijkomende kosten (80 euro installatiekosten en 28 euro maandelijkse kosten). Aan klanten is vervolgens de keuze gegeven om al dan niet gebruik te maken van het aanbod van het slimme slot. Ook werd medegedeeld dat de thuiszorg voortaan geen huissleutels meer in beheer houdt. Zonder het slimme slot (of een andere oplossing) kunnen medewerkers voortaan alleen naar binnen als de klant zelf de deur open doet.

  Mw. gaat niet in op het aanbod van het slimme slot vanwege de kosten. Zij geeft aan dit niet te kunnen betalen vanwege haar minimuminkomen, hoge medische kosten/huur en toegenomen energiekosten. Mw. heeft in plaats van het slimme slot gekozen voor een goedkoper (en minder veilig) alternatief in de vorm van een sleutelkluis bij de voordeur, die medewerkers kunnen openen met een pincode. Deze ´oplossing´ wordt door het thuiszorgteam een jaar gedoogd, totdat bij de afdeling digitale toegang bekend wordt dat mw. nog niet is overgestapt op het slimme slot. Vanuit deze afdeling wordt aan mw. duidelijk gemaakt dat zij alsnog moet overstappen op het slimme slot of dat zij zelf de voordeur moet openmaken. Mw. maakt schriftelijk bezwaar bij de directie, die een oordeel geeft op haar klacht:

  - mw. moet voor een bepaalde datum een passende oplossing gerealiseerd hebben en tot die tijd mag haar huissleutel (opnieuw) bewaard worden op het kantoor van de thuiszorg;
  - medewerkers mogen zich geen toegang meer verschaffen tot de woning door gebruik te maken van de sleutelkluis van mw.;
  - volgens de directie is het slimme slot geschikt of een andere technische oplossing waarbij mw. zelf van binnenuit haar woning op afstand kan openen (verwijzing naar de gemeente voor eventuele vergoeding van kosten);
  - de directie geeft aan dat er weliswaar wordt gekeken naar een oplossing voor een kleine groep mensen, die kan aantonen dat zij de kosten van het slimme slot niet kan betalen, maar ook dat hierover momenteel nog geen uitsluitsel is.

  Lees meer
 9. Vraag 207: Vraag inzake klacht over werkwijze Klachtenfunctionaris

  • 15-09-23

  Vraag 

  De partner van een patiënte heeft een klacht ingediend. Hij vindt dat de anonieme melding bij Veilig Thuis (VT) op basis van verkeerde informatie is gedaan en komt met veel bewijzen en getuigen. Hij vindt dat er sprake is van smaad. In eerste instantie is de klacht niet in bemiddeling genomen omdat meneer geen zorgrelatie heeft met het ziekenhuis. Nu heeft mevrouw de klacht ingediend.
  De anonimiteit van de melding en melder is geschonden door Veilig Thuis. De info over wie de melding heeft gedaan en op welke gronden had nooit terecht mogen komen bij meneer en mevrouw. Dat is dus wel gebeurd en zij stellen: er is een zorgmelding gedaan bij VT waarbij wij onderwerp waren. Daarbij zijn van ons (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt en gedeeld. De inhoud van de melding is niet juist weergegeven, waardoor wij werden geconfronteerd met een ingrijpend VT-onderzoek.

  Vraag: mag / kan ik deze klacht in behandeling nemen?

  Lees meer
 10. Vraag 206: Vraag inzake klacht behandelen door KF over een anoniem gedane melding bij Veilig Thuis vanuit het ziekenhuis

  • 01-09-23

  Vraag 

  De partner van een patiënte heeft een klacht ingediend. Hij vindt dat de anonieme melding bij Veilig Thuis (VT) op basis van verkeerde informatie is gedaan en komt met veel bewijzen en getuigen. Hij vindt dat er sprake is van smaad. In eerste instantie is de klacht niet in bemiddeling genomen omdat meneer geen zorgrelatie heeft met het ziekenhuis. Nu heeft mevrouw de klacht ingediend.
  De anonimiteit van de melding en melder is geschonden door Veilig Thuis. De info over wie de melding heeft gedaan en op welke gronden had nooit terecht mogen komen bij meneer en mevrouw. Dat is dus wel gebeurd en zij stellen: er is een zorgmelding gedaan bij VT waarbij wij onderwerp waren. Daarbij zijn van ons (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt en gedeeld. De inhoud van de melding is niet juist weergegeven, waardoor wij werden geconfronteerd met een ingrijpend VT-onderzoek.

  Vraag: mag / kan ik deze klacht in behandeling nemen?

  Lees meer