Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens beschrijft hoe medische gegevens mogen worden verzameld, opgeslagen, uitgewisseld en gebruikt, met inachtneming van het beroepsgeheim. Deze herziene versie geeft antwoord op vragen als: Wanneer moet ik een dossier langer dan 20 jaar bewaren? Wat moet ik weten over een patiënt om online geneesmiddelen voor te schrijven? Mag ik zonder toestemming van de patiënt gegevens uit het dossier delen met onze ziekenhuisjurist bij een schadeclaim? Hebben patiënten en nabestaanden recht op inzage in een calamiteitenrapportage?

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens biedt handvatten voor de toepassing van het beroepsgeheim en kaders voor het uitwisselen van medische gegevens met derden.  Je vindt in deze richtlijn algemene regels waarvan je als arts op de hoogte moet zijn. De richtlijn verwijst ook naar andere KNMG-documenten over meer specifieke situaties.

Lees meer …

Lees de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Bron: KNMG – 31 januari 2024