Interview met tuchtklachtfunctionaris Ferry Zoutenbier

Interview met tuchtklachtfunctionaris Ferry Zoutenbier

Ferry Zoutenbier is bestuurslid/penningmeester bij de VKIG. Daarvoor was hij jarenlang, sinds 1992, klachtenfunctionaris in het Centraal Militair Hospitaal.  Halverwege dit jaar werd Ferry benaderd met de vraag of hij tijdelijk in zou willen vallen als tuchtklachtfunctionaris, een functie die volgend jaar vijf jaar bestaat. In dit interview legt Ferry uit wat de overeenkomsten en de verschillen zijn, wat hij geleerd heeft en wat hij collega-klachtenfunctionarissen mee wil geven.

Wat is de  overeenkomst tussen de klachtenfunctionarissen en tuchtklachtfunctionarissen?

De overeenkomst tussen de ‘reguliere’ klachtenfunctionarissen en tuchtklachtfunctionarissen is dat je allemaal iemand met een klacht zo goed mogelijk wilt informeren en adviseren over diens klachtmogelijkheden. Je hebt een onafhankelijke positie ten opzichte van de zorgorganisatie of, in dit geval, het tuchtcollege.

Wat is het verschil tussen beide functies?

Het grootste verschil zit in de (on)partijdigheid. Als tuchtklachtfunctionaris ben je in zekere zin ‘partijdig’ aan de klager. Niet vanuit een bemiddelend perspectief, want daar is namelijk geen sprake van. Je past geen hoor en wederhoor toe, er is geen contact met de aangeklaagde. Je spreekt de klager, informeert hem over de verschillende mogelijkheden, verwijst (terug) indien nodig, en ondersteunt uiteindelijk desgewenst bij het formuleren en indienen van de klacht bij het tuchtcollege. Gebruik maken van de diensten van een tuchtklachtfunctionaris is vrijblijvend en gratis.

Wat is het doel van het tuchtcollege?

Wat klagers niet altijd helder hebben, is het doel van het tuchtcollege. Dat is namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het tuchtcollege door achteraf te toetsen of de zorgverlener professioneel en bekwaam heeft gehandeld. Bij deze toetsing gebruikt het tuchtcollege regels en normen die binnen de beroepsgroep gelden. Het tuchtcollege neemt daarbij de op het moment van handelen geldende beroepscodes, gedragsregels, standaarden, richtlijnen en protocollen in acht.

Wat doet het tuchtcollege?

Het tuchtcollege onderzoekt en beoordeelt de klacht uiteindelijk, waarna er maatregelen aan de hulp- of zorgverlener opgelegd kunnen worden. Het tuchtcollege kan bijvoorbeeld een waarschuwing, een berisping, een schorsing of doorhaling van de inschrijving van de zorgverlener in het BIG-register opleggen. Het tuchtcollege kan ook, als het de klacht gegrond vindt, besluiten geen maatregel op te leggen. Het tuchtcollege kan aan de betrokken zorgverlener geen verplichting opleggen die hij of zij moet nakomen. Ook kan het tuchtcollege een medisch oordeel van een zorgverlener niet inhoudelijk wijzigen en geen schadevergoeding opleggen.

Een verrassend onderdeel in de procedure, is dat een geluidsopname (ook als deze zonder toestemming gemaakt is), toelaatbaar is bij het tuchtcollege. Voorwaarde is wel dat de gehele geluidsopname ingediend wordt en dat de voor de klacht relevante delen uit het gesprek uitgewerkt zijn in een transcript. Zonder onderbouwing voor gedane uitspraken die door klager en verweerder gedaan zouden zijn, worden de uitspraken als even zwaar gewogen.

Wanneer een klager of verweerder na de uitspraak van het regionale tuchtcollege in beroep wil, dan kan hij/zij beroep indienen bij het centrale tuchtcollege. Ook hier kan de tuchtklachtfunctionaris desgewenst de klager bij ondersteunen.

Ferry laat weten: Voor elke klacht geldt; hoe eerder hoe beter. Wanneer iemand zich met een tuchtklacht bij hem of zijn collega’s meldt, zal de klager vaak geadviseerd worden om de klacht eerste met de betrokken zorgverlener te bespreken of anders de klacht in te dienen binnen de interne klachtenprocedure/klachtenfunctionaris, wanneer daar nog niet mee gesproken is. Dit vergroot de kans op een succesvolle bemiddeling.

Wil je meer weten over het tuchtcollege voor de gezondheidszorg?
Ga dan naar de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl en/of 25 jaar medisch tuchtrecht op onze site.

Ferry, hartelijk dank voor het delen van je opgedane ervaring en kennis!

Willemien Starke
Klachtenfunctionaris en PR-lid VKIG
15 december 2023