Expertbijeenkomst Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) 12 september 2023

Expertbijeenkomst Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) 12 september 2023

Het CEG is een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Het CEG signaleert over actuele en beleidsrelevante ethische vraagstukken. Het informeert ministers, parlement, beleidsmakers en andere betrokkenen over ontwikkelingen binnen de ethiek en de gezondheid.

Naar aanleiding van de publicatie van het signalement Onbedoelde en ongewenste uitkomsten in de zorg; normhandhaving, leren en herstel heeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) onder andere de VKIG uitgenodigd voor een expertbijeenkomst op 12 september 2023 in Den Haag.
Er bestaan nog steeds veel misverstanden en er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid bij partijen over wet en praktijk.
Om die reden hebben ongeveer 20 landelijke deelnemers waaronder VWS, IGJ, KNMG, de Patiëntenfederatie, NFU, Nivel, tuchtcolleges en de Letselschaderaad en een aantal gezondheidsrechtjuristen met elkaar gesproken over bovengenoemd signalement.
Het was een goed overleg omdat, vanuit een ieders deskundige achtergrond, kennis en ervaringen werden uitgewisseld; wet en praktijk kwamen hier samen.

Voor wat betreft de publicatie van bovengenoemd signalement speelt de interprofessionele reflectie vanuit de Safety-II gedachte (programma van ZonMw) een belangrijke rol. In plaats van extra maatregelen op te tuigen (normhandhaving), worden onbedoelde en ongewenste uitkomsten vanuit een positieve benadering onderzocht; vanuit ingebouwde reflectiemomenten wordt dat wat dagelijks goed gaat, zichtbaar gemaakt en verbeterd (leren en herstel).

Daarnaast waren partijen van mening dat er nog veel te winnen valt met het meenemen van de patiënt in de procedures. Hierbij is wel van belang om de juiste balans te vinden tussen feiten en emoties.

Madelon Hengeveld
Klachtenfunctionaris en bestuurslid VKIG