Links

Opleidingen voor klachtenfunctionarissen

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) biedt korte trainingen voor klachtenfunctionarissen en onafhankelijke klachtenbemiddeling. CBKZ is een onderdeel van Transmissie

Klachtenmanagement Zorg biedt scholing, coaching, advisering, ontwikkeling en ondersteuning bij klachtenbemiddeling en -recht

Quasir  biedt scholing, professionele en onafhankelijke klachtenbemiddeling, advisering en interimmanagement

Instanties voor behandeling van klachten en geschillen

Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) biedt zorgorganisaties onafhankelijke klachtenfunctionarissen. CBKZ is een onderdeel van Transmissie

Quasir biedt zorgorganisaties onafhankelijke klachtenbemiddeling en advisering.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) detacheert onafhankelijke klachtenfunctionarissen en geschilleninstanties voor Huisartsenzorg en Openbare Apotheken

KlachtConsult staat zorginstellingen in Zuid-Nederland  bij in behandeling en afhandeling van klachten en het het aanleveren van ervaren klachtenfunctionarissen

Overheidsinstanties

Ministerie van VWS over Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (TG) behandelen klachten over het medisch handelen van individuele zorgverleners

Wet Zorg en dwang (Wzd) m.i.v. 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname.

Wet verplichte ggz (Wvggz) m.i.v. 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.

Koepelorganisaties zorgaanbieders

ActiZ  is de branchevereniging van organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen (VVT), (chronisch) zieken en jeugd

NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland

NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)

NVZ (Federatie Medisch Specialisten) is een beroepsorganisatie voor medisch specialisten

LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) is de branchevereniging van huisartsen

KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) is een artsenfederatie van medische beroepsorganisaties voor artsen

VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg

ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) is beroepsorganisatie voor tandartsen

KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen

LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)is Nederlands een branchevereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers

Instanties voor cliënten en patiënten

Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) Het Landelijk Meldpunt Zorg (onderdeel van IGJ) geeft informatie en advies bij een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties

Vereniging voor Klachtrecht wil de interne en externe klachtenbehandeling in de publieke sector verder professionaliseren en verbeteren. Zij hoopt daarmee bij te dragen aan de (rechts)bescherming van de burger en aan een goed functionerende overheid

Stichting Gouden Oor beweegt organisaties gehoor te geven aan klanten om de relatie te versterken en het lerend vermogen

Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk en werkt samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten

LOC zeggenschap in zorg  is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg

Zorgbelang Nederland In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar

Raad op Maat werkt mee aan het vormgeven van zeggenschap en medezeggenschap van mensen met een beperking. Verzorgt cursussen en bijeenkomsten en geeft informatie en advies over zeggenschap en medezeggenschap

Zorgklacht is een website waar men als cliënt, familielid of naaste terecht kan met een klacht over geleverde zorg in Nederland

Fonds slachtofferhulp heeft een programma voor slachtoffers van een medische incident

Pharos zet zich in voor het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in Nederland

Onderzoeksinstanties gezondheidszorg

NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert op projectbasis toegepast beleidsonderzoek uit voor beleidsmakers in de gezondheidszorg

OPEN (Open in de zorg) is een netwerk waarin zorgverleners, wetenschappers en andere betrokken partijen samenwerken om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop voorzien kan worden in een adequate omgang met medische incidenten

Het Inzichtenlab is gespecialiseerd in (beleids)evaluaties en stakeholderonderzoek, met name in de zorg en het toezicht

Zusterorganisaties

Stichting PVP (Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen in de zorg) verleent GGZ-cliënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten

BeVeZo (Beroepsvereniging Vertrouwenspersonen Zorg) is de beroepsvereniging voor cliëntenvertrouwenspersonen in de zorg voor mensen met een beperking en hun naasten. Voorheen Beroepsgroep CVP (cliëntenvertrouwenspersoon)

Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon in de WZD is een zelfstandig, onafhankelijk orgaan ter ondersteuning en monitoring van de kwaliteit en de rechtspositie van de CVP en WZD.

LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) ondersteunt de aangesloten vertrouwenspersonen en richt zich op de erkenning van het vak

Verzekeraars

De Letselschade Raad  is een onafhankelijke en overkoepelende organisatie, die bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken

VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener voor medici, paramedici,
(para)medisch studenten en zorginstellingen

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en behandelt schadeclaims

MediRisk verzekert ziekenhuizen en andere zorgorganisaties voor het risico van medische aansprakelijkheid en behandelt schadeclaims

Media over gezondheidszorg

Skipr is een dagelijkse knipselkrant over de actualiteit in de gezondheidszorg

Zorg voor Beter  geeft betrouwbare informatie over ouderenzorg van dementie, medicijnen, vrijheidsbeperkende maatregelen tot het verbeteren van de zorg aan ouderen

Goed in gesprek in de zorg is een onderdeel van Zorg voor Beter

Zorgkrant omvat nieuws en wetenswaardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector

Zorgvisie is een website over beleid en management in de zorg

ZorgVeilig speelt een belangrijke rol bij het vertellen van verhalen met betrekking tot veilige en onveilige zorg

Medisch Contact is een website en magazine voor artsen