Even voorstellen: Nieuw bestuurslid ‘Externe relaties’ Cynthia van Holstein

Tijdens de ALV van 12 april jl. is de benoeming van ons nieuwe bestuurslid Cynthia van Holstein met de portefeuille ‘Externe relaties’ goedgekeurd.
Cynthia neemt het stokje over van Madelon Hengeveld, die na 8 jaar haar bestuursfunctie heeft neergelegd. Wij stellen Cynthia aan u voor.

Cynthia werkt sinds 2016 als klachtenfunctionaris in Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en is vanaf die tijd lid van de VKiG. In de afgelopen jaren heeft ze de ontwikkelingen van professionalisering van het vak goed meegekregen. Hiervoor werkte ze in ASZ o.a. als coördinator van een flexbureau en  afdelingshoofd van een polikliniek. Zij is van huis uit socioloog en heeft in 2016 een opleiding Mediation gevolgd bij het Centrum voor Conficthantering.

Cynthia wil zich graag inzetten voor de VKiG. Madelon heeft de portefeuille in de afgelopen jaren goed vormgegeven, wat volgens Cynthia een goede basis is om op door te gaan. Zij zal zich inspannen om niet alleen het vak en de rol van de klachtenfunctionaris onder de aandacht te blijven brengen bij stakeholders, maar ook de VKiG te promoten als vereniging waar je bij wilt horen, omdat we staan voor het laagdrempelig uitwisseling van deskundigheid, kennis en ervaring zodat we ons mooie vak goed kunnen blijven uitoefenen. Op 7 juni zal zij de VKiG vertegenwoordigen bij het jubileumcongres KetenKracht KennisParade, georganiseerd door Centramed.

Leden die vragen of suggesties hebben m.b.t. ‘externe contacten’ kunnen altijd contact opnemen met Cynthia.

Lees verder »

Rapportage samenloop vertrouwenswerk en klachtopvang (VWS)

Een aantal maanden geleden is VWS gestart met een onderzoek naar de samenloop van vertrouwenswerk en klachtenopvang. Ook de VKIG heeft hieraan meegewerkt.
De definitieve rapportage is ter informatie met de Eerste en Tweede Kamer gedeeld.

Het rapport beoogt antwoord te geven op de vraag welke knelpunten er worden ervaren in de samenloop tussen functionarissen en welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn
die cliënten het beste helpen en uitvoerbaar zijn in de praktijk.

Klik hier voor de rapportage.

Lees verder »

Terugvraagmethode veelbelovend bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Ruim een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden: zij hebben moeite om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. In opdracht van ZonMw hebben Nivel en Amsterdam UMC (AMC Sociale Geneeskunde) onderzocht welke uitdagingen zorgverleners in de eerste en tweede lijn ervaren in het contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Beperkte gezondheidsvaardigheden
Bijna driekwart van de ondervraagde zorgverleners heeft minstens wekelijks te maken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten die niet of te laat op afspraken komen, patiënten die hun klachten moeilijk kunnen verwoorden, patiënten die niet actief deelnemen aan het consult of patiënten die de informatie van de zorgverlener niet begrijpen.

Terugvraagmethode
Zorgverleners hebben zelf de ‘terugvraagmethode’ (teach back method) genoemd als meest aanbevolen strategie om na te gaan of patiënten de gegeven informatie begrijpen. Hierbij vraagt de zorgverlener de patiënt om in eigen woorden te vertellen wat er zojuist besproken is.

Bevorderen implementatie terugvraagmethode 
Pharos heeft in het kader van het onderzoeksproject een interventie ontwikkeld om de terugvraagmethode te bevorderen, bestaande uit een training, een kaart voor op het bureau en een poster. Deze middelen werden gepresenteerd op de Nivel-verbindt-bijeenkomst ‘Op weg naar een gezondheidsvaardige zorg’ van 26 september jl. Hierbij stond de vraag centraal: hoe kunnen we deze veelbelovende methodiek verder in de zorg geïmplementeerd krijgen? Ruim veertig deelnemers van verschillende organisaties dachten hier actief over mee. Het was een inspirerende bijeenkomst. U leest er meer over in het verslag van de Nivel-verbindt-bijeenkomst op 26 september 2018.

Bron: NIVEL 16 oktober 2018

Lees verder »